Terugbetalingsbeleid

Wilt u een retour aanmelden?

Gebruik dan ons retourportaal: https://neona.returnsportal.onlineConsumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Neona Living GmbH, Düsseldorfer Str 26, 51379, Leverkusen, Duitsland, e-mail: support@neona.store) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijv. per e-mail). De goederen kunnen alleen worden teruggestuurd naar het volgende adres: CFS c/o Neona Living GmbH, Neusser Str. 772, 50737 Keulen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Indien u de overeenkomst wenst te annuleren, dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen. Dit adres is niet voor het terugzenden van de goederen. De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Neona Living, Köhlstraße 37, 50827 Keulen).

Naar:

Neona Living GmbH, Düsseldorfer Str 26, 51379, Leverkusen

Duitsland

E-mail: support@neona.store


Ik/wij (*) herroepen hierbij de met mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ ontvangen op (*): _____________________________ Naam van consument(en): ______________________________ Adres van consument(en): ________________________________

_________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

Datum ___________________________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

Opmerking over het terugzenden van producten

Indien mogelijk moeten de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en verpakkingsonderdelen worden teruggestuurd. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking als de originele verpakking niet meer beschikbaar is, om voldoende bescherming tegen eventuele transportschade te waarborgen. Beschadiging en verontreiniging van het geretourneerde artikel moet worden vermeden. Klanten worden verzocht de fysieke producten als een vooruitbetaald pakket aan de verkoper te retourneren en het bewijs van verzending te bewaren.

Retourzending

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper en bedragen 9,90€ per stuk indien wordt gekozen voor de meegeleverde verzenddienst. Dit geldt alleen voor retourzendingen vanuit Duitsland. Voor alle andere landen zijn de retourverzendkosten voor rekening van de koper.