Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (Neona Living GmbH) sluit via de website www.neona.store. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld.

(3) De overeenkomst wordt gesloten via het online winkelmandje als volgt:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. Via de desbetreffende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u een instant betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid, ofwel wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de pagina met het besteloverzicht.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of van de aankoop af te zien.
Door het verzenden van de bestelling via de "koop" knop, verklaart u de rechtsgeldige aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk automatisch per e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en met name dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht slechts uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
(2) De goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.
§ 4 Garantie
(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.
(2) In het geval van gebruikte goederen zijn vorderingen wegens gebreken uitgesloten indien het gebrek pas na verloop van een jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. Indien het gebrek zich binnen een jaar na levering van de zaak openbaart, kunnen de vorderingen wegens gebreken binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de zaak worden ingesteld. Deze beperking geldt niet
- voor aan ons toerekenbare schade uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en bij andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt; - voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen.
(3) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk van eventuele klachten in kennis te stellen. Indien u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.
§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid
(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om zich ook tot de rechter in een andere wettelijk bevoegde plaats te wenden, blijft hierdoor onverlet.

 

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Klanteninformatie

1. identiteit van de verkoper

Neona Living GmbH
Düsseldorferstrasse 26
51379 Leverkusen
Duitsland
Telefoon:+4915222026755 E-mail: support@neona.store

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2 Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Kwaliteitscriteria van het Koperszegel van de Händlerbund Management AG en daarmee aan de Ecommerce Europe Trustmark-gedragscode, die kan worden ingezien op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdfund https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/.

5 Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

6.4 Tenzij bij de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7 Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Indien u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de overbrenging uit te voeren.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 02.01.2022